Tondiraba Spordikeskuse miinimum turvanõuded

Tondiraba Spordikeskuse miinimum turvanõuded ürituse korraldajale.

1. ÜLDINE

1.1. Üürnikul on Üüriobjektil õigus Ürituse korraldamiseks vaid juhul, kui turvateenus on Üürniku poolt tellitud vähemalt käesolevas lisas fikseeritud mahus ja hiljemalt neliteist (14) päeva enne Üüriperioodi algust.

1.2. Tondiraba Spordikeskuses saavad turvateenust pakkuda ettevõtted, kellel on vähemalt 5 aastat kogemust suurürituste turvamisel (3000 ja rohkem külastajat). Lisaks on vajalik maja turvasüsteemide, evakuatsiooni ja eripärade tundmine ehk teenuseosutaja peab läbima maja süsteemide tundma õppimiseks koolitused. Koolituste eest tasub turvateenuse osutaja. 

1.3. Üürnik on kohustatud edastama Tondiraba Spordikeskusele (Üürileandjale) koopia turvateenuse osutaja turvaplaanist üks kuu enne üüriperioodi algust.

1.4. Kõik muudatused, mis viiakse sisse peale käesoleva Lisa allkirjastamist, peavad saama eelneva kirjaliku kolmepoolse (s.t. Üürileandja, Üürilevõtja ja turvateenuse osutaja) kooskõlastuse. Selle kohustub tagama Üürilevõtja. Lepingu lisas on välja toodud üksnes publikuala katmiseks vajaminev turvatöötajate kogus.

1.5. Turvariski ja vajamineva täiendava koguse turvatöötajaid määrab turvateenust pakkuv turvaettevõte kooskõlas Üürileandjaga ( Tondiraba Spordikeskuse poolne esindaja).

1.6. Üürnik peab koostama turvaplaani ning edastama selle kuni neliteist (14) päeva enne Üüriperioodi algust Tondiraba Spordikeskusele kooskõlastamiseks.

1.7. Tondiraba Spordikeskus kooskõlastab turvaplaani seitsme (7) päeva jooksul selle kättesaamisest või juhib tähelepanu turvaplaanis esinevatele puudustele. Üürnik kohustub turvaplaani puudused kõrvaldama 2 tööpäeva jooksul.

1.8. Lõplik turvaplaani kinnitatakse koostöös Tondiraba Spordikeskuse, turvafirma ja tellijaga (Üürnikuga) seitse (7) tööpäeva enne Üüriperioodi.

2. TURVAPAKETID

2.1. Alla 1000 külastajaga Peaareeni üritusel peab minimaalne valve olema tagatud vähemalt alljärgnevatel positsioonidel:

– valvekeskuse operaator
– kaubalaadimisukse läbipääsurežiimi tagamine
– restoraniukse läbipääsurežiimi tagamine
– peasissepääsu läbipääsurežiimi tagamine
– lisa läbipääsurežiimi ja evakuatsiooni tagamine
– parkimise korraldus vajadusel.

2.2. Alates 1000 külastajaga Peaareeni üritusel peab minimaalne valve olema tagatud vähemalt alljärgnevatel positsioonidel*:

– valvekeskuse operaator
– kaubalaadimisukse läbipääsurežiimi tagamine
– restoraniukse läbipääsurežiimi tagamine
– peasissepääsu läbipääsurežiimi tagamine
– lisa läbipääsurežiimi ja evakuatsiooni tagamine
– parkimise korraldus
– operatiivtee läbipääsu tagamine
– *kohanäitajaid vastavalt avatud sektorite arvule arvestusega 1 kohanäitaja sektori peale

2.3. Täpne turvatöötajate arv fikseeritakse turvaplaanis sõltuvalt ürituse mahust.

ÜLDTINGIMUSED

1. TURVAPLAAN JA TURVATEENUS

Üürnik on kohustatud Ürituse toimumise ajaks tellima turvateenuse mehitatud valve näol.

1.1 Tellitav turvateenus peab vastama Tondiraba Spordikeskuse kodulehel toodud nõuetele.

1.2 Üürnik peab Tondiraba Spordikeskust turvateenuse osutajast teavitama neliteist (14) päeva enne Üüriperioodi algust.

1.3 Üürnik peab koostama turvaplaani ning edastama selle kuni neliteist (14) päeva enne Üüriperioodi algust Tondiraba Spordikeskusele kooskõlastamiseks. Tondiraba Spordikeskus kooskõlastab turvaplaani seitsme (7) päeva jooksul selle kättesaamisest või juhib tähelepanu turvaplaanis esinevatele puudustele. Üürnik kohustub turvaplaani puudused kõrvaldama 2 tööpäeva jooksul.

1.4 Turvaplaan peab vastama järgmistele nõuetele:

1.4.1 olema kooskõlas Tondiraba Spordikeskuse kodulehel märgitud miinimum turvaplaani nõuetega;
1.4.2 ürituse plaanitavast osalejate arvust sõltuvalt sisaldama esmaabi osutajate kohalolu vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
1.4.3 kirjelduse pürotehniliste lahenduste, suitsu, tossu või muu sellise elementide kasutamine kohta, mis võib kaasa tuua Automaatse Tulekahju Signalisatsiooni (ATS) süsteemi rakendumise, juhul kui sellised elemendid on kasutusel;
1.4.4 sisaldama Automaatse Tulekahju Signalisatsiooni Ürituseks kohandamise korral piisavat arvu mehitatud valvet;
1.4.5 sisaldama parkla- ja liikluskorralduse kirjeldust

1.5 Lõplik turvaplaani kinnitatakse koostöös Tondiraba Spordikeskuse poolse esindaja, turvafirma ja tellijaga ( Üürnikuga ) seitse (7) tööpäeva enne Üüriperioodi.
1.6 Turvaplaani esitamata jätmise korral on Tondiraba Spordikeskusel õigus nõuda Leppetrahvi 30% Üüri ja Lisateenuste summast ja Leping üles öelda, teavitades sellest ette kolm (3) päeva.