Andmekaitse

Tallinna Linna Andmekaitsetingimused

Kuidas kaitseme Teie eraelulist teavet?

Tallinna linna asutused töötlevad Teie isikuandmeid eelkõige seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Peame tähtsaks järgida kõiki isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning oleme võtnud kasutusele turvameetmed, et kaitsta Teie isikuandmeid  tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku ja hävimise eest.

Üksikasjalikuma teabe isikuandmete töötlemise kohta linna asutustes leiate alljärgnevatest Tallinna linna andmekaitsetingimustest. Küsimuste korral võtke palun ühendust kas asjaomase asutuse üldisel e-posti aadressil või linna andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Tallinna linna andmekaitsetingimused

1. Mille alusel töötleme Teie isikuandmeid?

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed) järgmistel juhtudel:

 • avaliku ülesande täitmisel (näiteks koolikoha või sünnitoetuse määramine),
 • juriidilise kohustuse täitmisel (näiteks andmete edastamine panka palkade maksmisega seoses, raamatupidamisarvete hoidmine),
 • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle.

Isikuandmete töötlemisel juhindume eeskätt

2. Kes Teie isikuandmeid töötleb?

Isikuandmete vastutav töötleja on linna asutus, kes vastutab konkreetse avaliku ülesande, juriidilise kohustuse või lepingu täitmise eest või kes on Teilt küsinud nõusoleku andmete töötlemiseks. Teie isikuandmetele pääsevad ligi ainult need asutuse teenistujad, kes kasutavad isikuandmeid tööülesannete täitmiseks.

Vastutav töötleja võib edastada isikuandmeid töötlemiseks volitatud töötlejale (näiteks infosüsteemi pidajale), kellega linna asutus on sõlminud asjakohase lepingu. Volitatud töötleja peab järgima lepingus nimetatud eesmärke ja viise ning linna asutuse juhiseid.

3. Millised on meie põhimõtted isikuandmete avalikustamisel?

Me ei avalikusta isikuandmeid ilma õigusliku aluseta, näiteks:

 • Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris asendatakse eraisikult tulnud kirjas nimi initsiaalidega ega kuvata kirja sisu,
 • Tallinna õigusaktide registris ei kuvata asutusesiseseks kasutamiseks määratud õigusaktide sisu,
 • isikuandmeid sisaldava dokumendi väljastamisel kolmandale isikule muudetakse dokumendis sisalduvad isikuandmed loetamatuks.

Isikuandmeid väljastame ja avalikustame üksnes seadusest tulenevatel juhtudel, näiteks:

 • isikuandmeid väljastame kohtueelsele menetlejale või kohtule või perekonnaseisutoimingute seaduse § 15lõike 1 punkti 3 või rahvastikuregistri seaduse § 71 või 72 alusel;
 • isikuandmeid avalikustame Ametlikes Teadaannetes, kui seda näeb ette eriseadus või selle alusel antud õigusakt.

Avaandmetena ehk kõigile vabalt ja avalikult kasutatavate masinloetavate andmetena me isikuandmeid ei avalikusta. Seda teeme ainult juhul, kui see Teid ei kahjusta ja juba andmete esmasel kogumisel on Teid teavitatud sellest, et seaduse alusel on andmed avalikud.

4. Kui kaua hoiame Teie andmeid?

Säilitame Teie andmeid kas:

 • dokumendi seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni või
 • nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või
 • seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.

Andmeid, millel ei ole arhiiviväärtust, töötleme säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed anname säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning lõpetame üleantud andmete töötlemise.

5. Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Meie eesmärk on hoida ära isikuandmete volitamata töötlemist, tagada vajaduspõhine juurdepääs andmetele ning takistada andmete lubamatut avalikustamist. Selleks kasutame nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid, sh asjakohast andmekaitse taset. Linna asutuse teenistujad on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima kõiki seadustest tulenevaid andmekaitsereegleid ning kasutama turvameetmeid.

Volitatud töötleja, näiteks infosüsteemi pidaja, peab isikuandmete töötlemisel tagama vähemalt samasuguse turvalisuse taseme, nagu seda teeks linna asutus.

6. Millised on Teie õigused?

 • Teil on õigus saada teavet, milliseid andmeid ja kuidas me töötleme. Teabe saamiseks peate tõendama oma isikusamasust ning esitama selleks linna asutusele, kellelt Te teavet soovite, eelistatult digiallkirjastatud päringu. Teie päringule vastatakse mõistliku aja jooksul (hiljemalt 30 päeva jooksul). Asutusel on võimalik vastamise tähtaega pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Linna asutus teavitab Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest.Kui linna asutus keeldub päringule vastamisest, siis selgitab ta keeldumise aluseid ja põhjuseid.
 • Kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palume Teil teha avaldus linna asutusele, kellele Te olete andmete töötlemiseks nõusoleku andnud. Linna asutus lõpetab isikuandmete töötlemise kohe, kui on Teie nõusoleku tagasivõtmisest teada saanud.
 • Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui Teie andmeid töödeldakse Teie eelneva nõusoleku alusel ning Te olete nõusoleku tagasi võtnud või kui andmete säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima.
 • Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad.
 • Kui linna asutus kavatseb isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel kui see, mille jaoks need esialgu koguti, edastab ta Teile eelnevalt teabe andmete edasise töötlemise eesmärkide kohta.
 • Teil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

7. Kelle poole pöörduda?

Isikuandmete töötlemise õiguspärasuse eest vastutab ning teavet andmekaitsetingimuste ja andmetöötlusprotsessi kohta annab linna asutus, kes Teie isikuandmeid töötleb. Igas linna asutuses on andmekaitse kontaktisik, kelle ülesanne on koordineerida asutuse andmekaitseküsimuste lahendamist. Linna asutusega seotud andmekaitseküsimuse korral palume võtta ühendust asutuse üldisel e-posti aadressil.

Linna asutuste andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialist koordineerib andmekaitsenõuete täitmist linna asutustes ning töötab vajaduse korral andmekaitsevaldkonna õigusnormide täitmiseks ja linna ühtse halduspraktika kujundamiseks linna asutustele välja juhendmaterjale ja dokumendivorme.

Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Tööle või praktikale kandideerimine

Kandideerides tööle või praktikale Tallinna linna ametiasutusse või ametiasutuse hallatavasse asutusse (edaspidi linna asutused), lähtume sinu poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.

Kandidaatide värbamist korraldab linnakantseleis linna personaliteenistus ja linna asutustes personalitöötaja või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.

Eeldame, et kandideerijad ja teised protsessis osalejad on huvitatud andma meile tagasisidet värbamisprotsessi kohta anonüümse tagasisideküsimustiku vahendusel, mis aitab meil värbamistegevust parendada ja kliendikesksemaks muuta. Tagasisideküsimustiku koostamisel on lähtutud andmekaitsetingimustest.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.
 

Tallinna linna veebilehel kasutatavad küpsised

Küpsised (inglise k. cookies) on väikesed failid, mis tekitatakse veebilehe külastamisel ja neid hoitakse veebikülastaja seadmes. Küpsised on mõeldud veebikülastaja kasutuskogemuse parandamiseks. Küpsises hoitakse veebilehe külastamise käigus valitud eelistused ja neid kasutatakse järgmisel veebilehe külastusel.

Veebilehe toimimiseks kasutatavad küpsised:

 • sess_admin – veebilehe sessioonide haldamiseks. Kehtib veebilehitseja sulgemiseni.
 • fontSize – valitud tähesuuruse meeles pidamiseks. Kehtib 3 aastat.
 • TallinnAccContrast – vaegnägijate jaoks valitud kontrastsuse tunnus. Kehtib 3 aastat.
 • TallinnAccEmphasis – valiku rõhutamise tunnus vaegnägijate jaoks. Kehtib 3 aastat.
 • TallinnAccLineHeight – reavahe kõrguse tunnus vaegnägijate jaoks. Kehtib 3 aastat.
 • TallinnAccNoColor – värvide mahakeeramise tunnus vaegnägijate jaoks. Kehtib 3 aastat.
 • TallinnAccNoStyle – stiilide eemaldamise tunnus vaegnägijate jaoks. Kehtib 3 aastat.
 • TallinnFontSize – valitud tähesuuruse meeles pidamiseks. Kehtib 3 aastat.
 • keel_nimi – veebilehe külastustamisel valitud keel. Kehtib 1 aasta.
 • mobiilivaade – veebilehe külastamisel valitud mobiilivaate kujunduse tunnus. Kehtib 1 aasta.

Teiste osapoolte küpsised:

 • __gat, __ga, __gid, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, NID, 1P_JAR, SID, HSID, AID, DSID, APISID, SAPSID, SIDCC, SSID – Google Analyticsit kasutame veebi külastatavuse kohta ülevaate saamiseks, et parandada tulevikus kasutuskogemust. Google salvestab Teie IP-aadressi ning veebilehe kasutamisega seotud andmed.
 • id, IDE – Google saadab doubleclick.com aadressile tunnuse, kas veebikülastaja veebilehitseja toetab küpsiseid.
 • CONSENT, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC – Youtube kogub statistikat veebikülastaja poolt vaadatud videode kohta.
 • datr, dpr, C_user, pl, sb, wd, xs, fr – Sotsiaalmeedia meeldimiste, jagamiste ja statistika kogumise küpsised.

Viimati muudetud: 01.04.2019